Arxiu mensual: juliol de 2015

Comencen els plens d’aquesta legislatura

Comencen els plens d’aquesta legislatura. Aquesta és la convocatòria del primer:

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, dins dels trenta dies següents s’ha de convocar sessió extraordinària del Ple de la corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració municipal, per la qual cosa, per ordre de l’alcalde, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de la corporació, que es farà a l’auditori de Can Quintana el proper dia 7 de juliol de 2015, a les 20 hores, en primera convocatòria, i el dia 9 de juliol de 2015, a la mateixa hora, en segona convocatòria, amb el següent

ordre del dia:
1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
3. Creació i composició de les comissions informatives permanents.
4. Composició de la Comissió Especial de Comptes.
5. Creació i composició de la Junta de Portaveus.
6. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.
7. Delegació de competències del Ple a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local.
8. Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
9. Nomenament dels membres del Consell i de la Comissió Tècnica de l’Organisme Autònom de Can Quintana-Museu de la Mediterrània.
10. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local.
11. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde.
12. Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
13. Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia als regidors.
14. Coneixement de la resolució de l’Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de Can Quintana-Museu de la Mediterrània.
15. Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.
Us demano que, en el cas que no hi pugueu assistir, comuniqueu a l’alcalde els motius que
ho justifiquin abans de la data de la sessió.
El secretari
Pere Serrano i Martín
Torroella de Montgrí, 2 de juliol de 2015