Arxiu mensual: abril de 2016

Mobilitat: l’Ajuntament inicia la redacció d’un pla municipal

L'Ajuntament inicia la redacció d'un pla de mobilitat sostenible‘Iniciem la redacció d’un Pla municipal de mobilitat sostenible i segura, per tal de fomentar l’ús racional del vehicle privat tot prioritzant al vianant i les bicicletes.
Aquest document ja es treballa de manera transversal des de diferents àrees de l’Ajuntament, i també comptarà amb un procés participatiu per tal que entre tot’, ha explicat la regidora Sandra Bartomeus.

El pla ha de permetre planificar les accions necessàries, tant pel que fa a la via pública, la circulació viària i la sensibilització ciutadana. El contingut del pla constarà d’un anàlisi i diagnosi de la mobilitat actual i d’un pla d’acció per arribar a l’escenari de futur plantejat.

 

El pla de mobilitat representarà una oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, per a dotar de coherència les diferents polítiques ja iniciades per l’Ajuntament i per definir les estratègies futures en consonància amb un model de mobilitat sostenible, segura i accessible per a tothom. El document resultant serà una eina de planificació de la mobilitat, que es realitzarà de manera molt transversal amb la intervenció de les diferents àrees de l’Ajuntament implicades i comptarà també amb procés participatiu.

S’analitzaran aspectes relacionats amb els accessos i la mobilitat de les persones (a peu, en bicicleta i en vehicle privat), el trànsit i la seguretat viària, el transport públic de viatgers (col·lectiu i servei de taxi), els aparcaments, el consum energètic i les emissions associades dels vehicles, a l’escenari actual. També es tindran en compte els desplaçament extramunicipals.

El treball transversal permetrà definir un model futur de mobilitat sostenible, basat en la qualitat de vida, la integració social, un desenvolupament econòmic sostenible i en la minimització dels consums energètics del conjunt del sistema de transport. És a dir, una modalitat de transport compatible amb la recuperació del creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, garantint, d’aquesta forma, una millor qualitat de vida pel ciutadà, però també ordenar la situació de la circulació del transport privat que és la majoritària .

 

El sistema de transport és un element molt important en el nostre dia a dia, que incideix en la qualitat de vida, la salut i la seguretat. Les infraestructures i els serveis de transport generen un important impacte en la qualitat de l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i acoten la disponibilitat d’espais lliures per a l’ús social. Però aquesta degradació també es produeix en les àrees pròpiament urbanes, principalment a causa del soroll i altres elements contaminants. Aquests impactes negatius afecten tots els ciutadans, amb independència que siguin o no usuaris del mitjà de transport que els origina. En aquest sentit, el pla  ha de permetre assolir un punt d’equilibri socialment acceptable, i això comporta indefugiblement enfortir la participació, el diàleg i el consens de tots els sectors socials implicats.

Així mateix, el funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i sonores que poden ser nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per malalties imputables a la contaminació generada pel transport no sempre puguin percebre una relació directa amb la causa, es calcula que aquestes malalties poden tenir un impacte equiparable al que causen els accidents viaris.

En línia amb aquest propòsit, pot ser útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una banda, estimulin l’ús de vehicles amb menor poder contaminant i, de l’altra, permetin la internalització dels costos socials i ambientals esmentats.

També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i utilitzar la bicicleta i, per tant, la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació de xarxes d’itineraris segurs per a vianants i ciclistes. Així mateix, els accidents de trànsit són avui dia un cost social de primer ordre, per la qual cosa la reducció de l’accidentalitat ha esdevingut una línia d’acció prioritària.